Hulladékgazdálkodási tájékoztató

🕔 2016.04.04.

Tájékoztató

Tiszaladány Község Önkormányzat Képviselő-testületének döntése értelmében az gazdálkodó szervezet ingatlanhasználók hulladékszállítási díjfizetés alóli mentesítésének feltételeiről alábbi tájékoztatást nyújtom:

A díjfizetés alóli mentesítéshez jegyzői igazolást kell beszerezni és ennek birtokában a gazdálkodó szervezetnek kezdeményezni kell a közszolgáltató felé a díjfizetés alóli mentesítést. A jegyzői igazoláshoz csatolni kell az alábbiakat:

– nyilatkozat – eredeti aláírással benyújtandó! (a hivatalban személyesen kérhető vagy letölthető INNEN!)

– gazdálkodó szervezet 30 napnál nem régebbi cégkivonata

– az adott ingatlanra vonatkozó, 2016. I. negyedéves hulladékszállítási díj megfizetését igazoló bizonylat (csekkszelvény vagy utalási bizonylat)

– abban az esetben, ha a gazdálkodó szervezet székhelye, vagy telephelye más gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó tulajdonában, használatába álló ingatlanban van, akkor e tényről mindkét szervezet magánokiratba foglalva köteles nyilatkozni.

Közvetlenül kérelmezheti a közszolgáltató felé a díjfizetés alóli kivonást azon gazdálkodó szervezet, amelynek székhelyén a cég levelezésének bonyolításán kívül más tevékenységet nem végez és közhitelű nyilvántartásban a cég adatai között a székhelytől eltérő központi ügyintézési címmel rendelkezik és ezt közhitelű dokumentummal igazolni is tudja.

Az igazolások benyújtásának határideje: 2016. április 15., mely határidő a 2016. év tekintetében jogvesztő! Amennyiben a gazdálkodó szervezet ezen határidőig benyújtja az igazolást a közszolgáltató felé, úgy nem terheli díjfizetési kötelezettség a gazdálkodó szervezetet 2016. I. negyedévre vonatkozóan sem.
A jegyzői igazolásokkal kapcsolatos ügyintézés
helye: Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal Tiszaladányi Kirendeltsége Tiszaladány, Kossuth út 53. Elérhetőségek: 47/352-835, tiszaladany@gmail.com

 Tiszaladány Község Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2016. (III.31.) önkormányzati rendeletének 16. §-a alapján:

16. § (3) Nem kötelező a hulladékkezelési közszolgáltatást külön igénybe venni és azért díjat fizetni azon gazdálkodó szervezet (gazdálkodó szervezet alatt értendő a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 396.§ rendelkezésében felsoroltak) ingatlanhasználónak, akinek a székhelye, telephelye, fióktelepe azon lakóingatlanba került bejegyzésre, ahol tulajdonosa, ügyvezetője, illetve annak közeli hozzátartozója természetes személyként a közszolgáltatást igénybe veszi. Egy lakóingatlan kapcsán legfeljebb maximum három gazdálkodó szervezet mentesíthető így a díjfizetési kötelezettség alól, amennyiben a gazdálkodó szervezet(ek) termelődő kommunális hulladéka a természetes személy fogyasztó által termelt hulladék mennyiségével együtt sem haladja meg a természetes személy által igénybe vett közszolgáltatás mértékét, és a természetes személy fogyasztó legalább 120 liter űrmértékű hulladékgyűjtő edény közszolgáltatási díját fizeti meg. 
(4) Amennyiben természetes személy ingatlanhasználó 60 liter űrmértékű gyűjtőedény után fizeti a közszolgáltatás díját és a természetes személy ingatlanhasználó egyben az általa használt ingatlanban székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkező olyan gazdálkodó szervezet tulajdonosa, ügyvezetője, mely gazdálkodó szervezet alkalmazottal nem rendelkezik és az ingatlanon más gazdálkodó székhelye telephelye, fióktelepe nem került bejegyzésre, abban az esetben a 17.§ (3) bekezdésben szabályozottakon túlmenően az ingatlanhasználó gazdálkodó szervezetnek sem kötelező a közszolgáltatás igénybe vétele.
(5) A díjfizetés 17.§ (3)-(4) bekezdéseiben történő mentesítéséhez az önkormányzat jegyzője állít ki igazolást, mely igazolás birtokában a gazdálkodó szervezetnek kell kezdeményezni a közszolgáltató felé a díjfizetés alóli mentesítést. A kiállított igazolást a gazdálkodó szervezet az érvényesítés évét megelőző év december 1. illetve december 31. napja között kell, hogy benyújtsa igazolható módon a közszolgáltató felé. Amennyiben az ingatlanhasználat a gazdálkodó szerv részéről a szolgáltatási területen év közben kezdődik, illetve fejeződik be, abban az esetben a bekövetkezés tényétől számított 15 napon belül köteles ezt az ingatlanhasználó gazdálkodó szervezet igazolni a közszolgáltató felé. A mentesítés legkorábbi időpontja a jegyzői igazolás közszolgáltatóhoz történő benyújtásának a napja.
(6) Az ingatlanhasználó gazdálkodó szervezet részéről a közszolgáltató felé benyújtott jegyzői igazolás határideje 2016. évben a 17.§ (5) bekezdésétől eltérően 2016. április 15. napja, mely alapján a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó 2016. január 01-jével mentesülhet a díjfizetés kötelezettsége alól a rendeletben szabályozott feltételek fennállása esetén. 2016. évben az ingatlanhasználat évközi keletkezésének, illetve megszűnésének időpontjához kapcsolódó igazolási kötelezettségre a 17.§ (5) bekezdésében szabályozottak az irányadóak.
(7) Ha a gazdálkodó szervezet székhelye, telephelye vagy fióktelepe más gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó tulajdonában, használatába álló ingatlanban van – feltéve, hogy az ingatlanhasználó az ingatlanon keletkező összes hulladék mennyiségnek megfelelő mennyiségre kötött közszolgáltatási szerződéssel már rendelkezik és ezután a közszolgáltatási díjat meg is fizeti – a gazdálkodó szervezetnek a közszolgáltatást nem kötelező külön is igénybe vennie. Ezt mind a gazdálkodó szervezet, mind pedig az ingatlan tulajdonosa, használója magánokiratba foglalva köteles lenyilatkozni, mely alapján a közszolgáltató felé a jegyző igazolást állít ki jelen szabályozás 17.§ (5) bekezdésében szabályozottak szerint.
(8) Választása szerint nem terheli külön díjfizetési kötelezettség azon gazdálkodó szervezet ingatlanhasználót, aki székhelyén a cég levelezésének bonyolításán kívül más tevékenységet nem végez és közhitelű nyilvántartásban a cég adatai között a székhelytől eltérő központi ügyintézési cím is feltüntetésre kerül, melyen a tényleges tevékenységét végzi. A székhelytől eltérő központi ügyintézési cím közhitelű dokumentummal alátámasztott igazolásával a gazdálkodó szervezet közvetlenül kérelmezheti a közszolgáltató felé a díjfizetés alóli mentesítést, mely mentesítés legkorábban a hiánytalan kérelem beérkezését követő naptól hatályos.”