Lakossági tájékoztató

🕔 2016.05.25.

 Tisztelt Ingatlantulajdonos, Ingatlanhasználó!

Tájékoztatom, hogy Tiszaladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről és a település tisztaságáról szóló 4/2016 (IV.26.) önkormányzati rendelete 5. §-ában, valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdés előírásai értelmében a földhasználó, tulajdonos köteles az általa birtokolt, használt ingatlan területét és annak környezetét rendben tartani, ott a gyomok, allergén növények elszaporodását, virágzását folyamatosan megakadályozni.

 A rendelet szerint:

A község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat megműveljék, rendben tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák.

Az ingatlan előtti járdaszakasz továbbá a járda és a kocsiút közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozása, tisztántartása, szemét- és gyommentesítése, hó eltakarítása és a síkosság mentesítése az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. A tényleges használó, illetve a tulajdonos kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása, a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése.

Amennyiben ezen kötelezettségének az ingatlan tulajdonos, használó nem, vagy csak részlegesen tesz eleget, az önkormányzat felszólítja, hogy a terület rendbetételéről haladéktalanul gondoskodjon, a gyommentesítést végezze, végeztesse el!

Amennyiben az ingatlan használó a felszólításnak az adott határidőig nem tesz eleget, a rendelet 21. §-a alapján közigazgatási bírsággal sújtható. A közigazgatási bírság felső határa a rendeletben meghatározott valamennyi jogsértés esetén kétszázezer forint.  A bírság ismételten kiszabható. Ezért kérünk mindenkit, hogy a további intézkedés elkerülése érdekében a kaszálásról, a parlagfű és más allergén gyomnövények irtásáról haladéktalanul gondoskodjon!

Együttműködésüket köszönjük.                                                                                                                                                                   Tiszaladány Község Önkormányzata