Felhívás Méhészeknek!

🕔 2016.07.04.

 TISZTELT MÉHÉSZEK!

                                                                              TISZTELT VÁNDORMÉHÉSZEK!

 

Felhívom a Tisztelt Méhészek figyelmét a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelete 2. §-ában előírt kötelezettségükre, miszerint A méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenti a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjénél.”
Aki az előírt kötelezettségének nem tett eleget, felkérem annak haladéktalan pótlására!

 Elkezdődött a méhvándoroltatási szezon és a korábbi évek tapasztalatait figyelembe véve szeretném felhívni a figyelmüket néhány - a méhvándoroltatással kapcsolatos - alapvető állategészségügyi és biztonsági szabályra is. (Megjegyezni kívánom, hogy a méhészettel, a méhvándoroltatással a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. FVM rendelet, a méhészetről szóló 15/1969. MÉM rendelet és a Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 16/2001. FVM rendelet foglalkozik.)

1. A méheket állandó tartási helyükről vándoroltatás esetén egy hétnél nem régebbi állatorvosi igazolással szabad kivinni. Az igazolás pedig a kiállítástól számított 7 napig, méhek folyamatos vándoroltatása esetén annak egész időtartamára érvényes. Az igazolást a hatósági állatorvos állítja ki.
A méhész az állatorvosi igazolást a vándoroltatás során köteles mindig magánál tartani és ellenőrzés esetén bemutatni. A méhek csak az igazolással szállíthatók, ennek hiányában a szállítást meg kell tiltani.

2. Vándoroltatás során a méhek csak olyan helyre telepíthetők, amely nem áll községi zárlat alatt, illetve ha ez mégis megtörténik, a méhészet a zárlat ideje alatt nem vándorolhat tovább, így - bár a jogszabály ezt kötelezően nem írja elő - célszerű a vándorlás előtt informálódni a vándorlási cél szerint illetékes jegyzőnél, vagy az Állategészségügyi Igazgatóságon.

3. A méhek kiszállítását a kiszállítást megelőző, beszállítását annak megtörténtét követő 72 órán belül be kell jelenteni az illetékes jegyzőnek. Beszállítás esetén a bejelentést az erre a célra rendszeresített nyomtatvány ajánlott levélként történő megküldésével, vagy személyes eljuttatásával kell teljesíteni. A nyomtatvány igazoló szelvényét az illetékes jegyző - a teljesítés módjától függően - a méhész lakóhelyére küldi meg vagy személyesen adja át. A kijelentést szintén az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell teljesíteni személyesen, vagy annak ajánlott levélként történő megküldésével.
A vándoroltatás befejezése után a méhész köteles a hazatelepülését a hatósági állatorvosnál és a jegyzőnél 72 órán belül bejelenteni.

4. A vándortanyát legalább 40x30 cm nagyságú táblával kell megjelölni. A táblán jól láthatóan fel kell tüntetni a méhész nevét, lakcímét, telefonszámát (mely lehetőleg közvetlen elérhetőség legyen!), illetve a kihelyezett méhcsaládok számát, valamint vándorláskor feltűnő helyen és módon jelezni kell a méhek jelenlétét.

5. Út közelében csak az út melletti vízelvezető árok külső szélétől számított 10 méter távolságon kívül szabad méhészetet elhelyezni, úgy, hogy a röpnyílások az úttal ellentétes oldalra nyíljanak, illetve az úton a méhészettől jobbra és balra 50-50 méterre elhelyezett „Vigyázat méhek!” feliratú tábla figyelmeztessen.
Államilag ellenőrzött anyanevelő és pároztató telephez 5 km-es körzeten belül méhcsaládokkal letelepedni csak a telepvezető engedélyével lehet.
Vándorméhészetet 20 családnál nagyobb állandó méhészettől csak legalább 200 méter távolságra szabad elhelyezni. Ettől a szabálytól azonban az érdekeltek megegyezéssel eltérhetnek.

6. A méhészkedésre alkalmas, üres méhlakást (kaptárt, kast) úgy kell tárolni, hogy abba a méhek se a kijáró nyíláson, se az esetleges réseken ne jussanak be. A méhészkedésre alkalmatlan, üres méhlakásokat meg kell semmisíteni. Lépet szabadban, vagy méhcsalád és méhraj kaptárján kívül, méhek számára hozzáférhető helyen tartani tilos.

7. A vándortanyán tartott méhészetre is érvényes az a szabály, hogy a méhcsaládokat legalább 3 hetente át kell vizsgálni és bejelentési betegség tünetei esetén azt be kell jelenteni a hatósági állatorvosnak vagy a méhegészségügyi felelősnek. A járási főállatorvos köteles a működési területén letelepedett vándorméhészetek szúrópróbaszerű - a hatósági állatorvos által lefolytatott - ellenőrzését megszervezni. A méhész köteles tűrni és mindenben elősegíteni a hatósági állatorvos vagy a méhegészségügyi felelős által végzett vizsgálat, illetve egyéb intézkedés lefolytatását.

A fentiekben közölt alapvető szabályok ismertetését követően szeretném Önöket tájékoztatni arról, hogy az elkövetkezőekben a településünkre történő vándoroltatás esetén az alábbi iratokat kérjük benyújtani:

·       bejelentő lap,

·       állatorvosi igazolás,

·       az erre a célra rendszeresített vagy hasonló adattartalmú nyilatkozat a vándortanya tulajdonosának hozzájárulásáról.

Kérem, hogy a fenti szabályok betartásával járuljanak hozzá a méhbetegségek megelőzéséhez, továbbá a méhbetegségek elleni hatékonyabb védekezéshez.
Felhívom szíves figyelmüket, hogy a fentiekkel ellentétes magatartás szankcionálható!

 címen.
A nyomtatványok elérhetőek a Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal Tiszaladányi Kirendeltségén  (3929 Tiszaladány, Kossuth út 53.)  a Bejó Józsefné munkatársnál és a tiszaladany.hu honlapon az  alábbicsatolmányokra”kattintva letölthetőek.

 

Tiszaladány, 2016. június 20.

                                                                       Tisztelettel:
                                                                                                                             Dr. Németh Zsuzsanna
                                                                                                                             Kirendeltség vezető