Hírek

TAO SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM

🕔2017.08.07.

TAO SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM dokumentem:

http://tiszaladany.hu/documents/2014/SPORTFEJLESZTeSI_PROGRAM.pdf

MLSZ ELFOGADÓ HATÁROZAT:

http://tiszaladany.hu/documents/2014/MLSZ_ELFOGADo_HATAROZAT.pdf

TOVÁBB

Pályázat pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

🕔2017.06.07.

TOVÁBB

Mezőőr pályázati felhívás

🕔2017.05.30.

Tiszaladány Község Önkormányzata

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tiszaladány Község Önkormányzata 

Mezőőr

munkakör betöltésére.

TOVÁBB
🔍Tovább a hírhez

Meghívó

🕔2017.05.12.

TOVÁBB

Pályázat óvodavezetői munkakör betöltésére

🕔2017.04.04.

Pályázat

óvodavezetői munkakör betöltésére

 

Tiszaladány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (3929 Tiszaladány, Kossuth u. 53.) pályázatot hirdet óvodavezetői (magasabb vezető) álláshely betöltésére.

 

A meghirdetett álláshely:

1.   Munkáltató (neve, címe)              Tiszaladányi Fecskefészek Óvoda

                                                           3929 Tiszaladány, Kossuth út 54

a)     beosztás: óvodavezető

b)     betöltendő munkakör: óvodapedagógus

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény törvényes működésének biztosítása, a pedagógiai munka szakmai irányítása, a pedagógiai program megvalósulása, az intézményi költségvetés betartása, munkáltatói vezetői jogok gyakorlása.

 

A megbízáshoz szükséges feltételek:

-        főiskolai, az adott intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében felsorolt – felsőfokú végzettség és szakképzettség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

-        legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

-        büntetlen előélet,

-        az adott intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás,

-        cselekvőképesség.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

-        a pályázó szakmai önéletrajzát,

-        az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre és gazdálkodásra épülő fejlesztési elképzeléseket,

-        az intézmény költségtakarékosabb működtetésével kapcsolatos elképzelését,

-        iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát,

-        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amely tartalmazza azt, hogy a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll,

-        eddigi munkaviszonyokról, szakmai gyakorlatról szóló igazolásokat,

-        a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

-        a pályázó nyilatkozatát arról, a kéri e, hogy a Képviselő-testület a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést zárt ülés keretében tárgyalja,

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.

Vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései irányadók.

 

A megbízás kezdő időpontja: 2017. augusztus 19.

Vezetői megbízás: 5 nevelési évre, 2022. augusztus 15-ig szól.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 2.

 

A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani: Tiszaladány Község Önkormányzat Polgármestere

3929 Tiszaladány, Kossuth u. 53.

 

A borítékon fel kell tüntetni: óvodavezetői álláshely pályázat

 

A pályázat elbírálásának módja:

A pályázókat a képviselő-testület hallgatja meg. A pályázatok elbírálásáról a Képviselő-testület dönt a pályázat benyújtási határidejét követő képviselő-testületi ülésen, de legkésőbb 2017. június 30. napjáig.

 

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa! A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését. A pályázat beadásával a pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

 

A pályázati kiírás közzétételének további helye:

Ø  KSZK Személyügyi Szolgáltató Igazgatóság honlapja: www.kozigallas.gov.hu

Ø  www.tiszaladany.hu

 

 

TOVÁBB

Lakossági Fórum

🕔2017.02.14.

 a Tokaj, Bethlen G. út 36. sz. alatti fogyatékosok otthona kiváltásáról

Tiszaladány Község Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatja a lakosságot, hogy a Tokaj, Bethlen G. út 36. sz. alatti fogyatékosok otthona kiváltása tárgyában lakossági fórumot tart.

Az esemény helye és ideje:

Győri Elek Faluház

(3929, Tiszaladány, Kossuth út 45.)

2017. február 16. (csütörtök) 18 óra.

TOVÁBB
🔍Tovább a hírhez

Felhívás Méhészeknek!

🕔2016.07.04.

 TISZTELT MÉHÉSZEK!

                                                                              TISZTELT VÁNDORMÉHÉSZEK!

 

Felhívom a Tisztelt Méhészek figyelmét a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelete 2. §-ában előírt kötelezettségükre, miszerint A méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenti a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjénél.”
Aki az előírt kötelezettségének nem tett eleget, felkérem annak haladéktalan pótlására!

TOVÁBB
🔍Tovább a hírhez

Lakossági tájékoztató

🕔2016.05.25.

 Tisztelt Ingatlantulajdonos, Ingatlanhasználó!

Tájékoztatom, hogy Tiszaladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről és a település tisztaságáról szóló 4/2016 (IV.26.) önkormányzati rendelete 5. §-ában, valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdés előírásai értelmében a földhasználó, tulajdonos köteles az általa birtokolt, használt ingatlan területét és annak környezetét rendben tartani, ott a gyomok, allergén növények elszaporodását, virágzását folyamatosan megakadályozni.

TOVÁBB

Hulladékgazdálkodási tájékoztató

🕔2016.04.04.

Tájékoztató

Tiszaladány Község Önkormányzat Képviselő-testületének döntése értelmében az gazdálkodó szervezet ingatlanhasználók hulladékszállítási díjfizetés alóli mentesítésének feltételeiről alábbi tájékoztatást nyújtom:

A díjfizetés alóli mentesítéshez jegyzői igazolást kell beszerezni és ennek birtokában a gazdálkodó szervezetnek kezdeményezni kell a közszolgáltató felé a díjfizetés alóli mentesítést. A jegyzői igazoláshoz csatolni kell az alábbiakat:

TOVÁBB

<< Előző    1   2   3   4   5   6